Zadzwoń do nas
+48 530 606 323
Napisz do nas
office@wow.digital
Godziny otwarcia
Pn - Pt 8.00 - 16.00

Dlaczego warto dołączyć do sieci afiliacyjnej WOW Digital?

W naszej sieci skupiamy reklamodawców oraz wydawców z Polski i świata. Zajmujemy się marketingiem online i dostarczamy naszym klientom konwertujący, wartościowy ruch.

Promujesz swoje produkty szerokiej publiczności

Zasięgi jakie generuje marketing afiliacyjny pozwalają na znaczne zwiększenie sprzedaży przy relatywnie niskim koszcie.

Dotarcie do grupy docelowej

Korzystając z narzędzi marketingu afiliacyjnego masz możliwość dotarcia do bardzo zróżnicowanych grup odbiorców, którzy są Twoim potencjalnymi klientami.

Działasz i widzisz efekty

Nasz system zapewnia bieżące aktualizowanie statystyk Twoich kampanii.

Dotrzesz z reklamą swojego produktu na rynek międzynarodowy

Współpraca z wydawcami z całego świata pozwoli Ci na zdobycie kolejnych rynków w Europie i na świecie.

Polityka Prywatności

Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy obsługujący serwis internetowy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest WOW Digital, ul. Trzebińska 40/4, 32-500 Chrzanów, NIP 6282270132, REGON 368038902, KRS 0000691077.

Respektujemy przyjęte prawo dotyczące zasad ochrony danych osobowych. Posiadamy zgłoszone zbiory danych osobowych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – jednostce nadzorującej przestrzeganie właściwego przetwarzania danych osobowych. Zbiory zostały wpisane do rejestru pod nr: Nr księgi: 164172, Nr zgł.: 026740/2014 oraz Nr księgi: 150930, Nr zgł.: 026741/2014

 

Zakres zbierania danych

Administrator danych zbiera dane Użytkowników korzystających z Serwisu, którzy wyrażają chęć nawiązania współpracy z Administratorem danych, w szczególności zapewniających kontakt pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem danych.

 

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie Serwisu wykorzystywane będą przez Administratora danych wyłącznie w celu nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem danych.

W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Administratora danych informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Administratora danych bezpłatnego biuletynu zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

 

Administrator danych, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

 

Prawo dostępu

Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Administrator danych zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora danych lub skorzystanie z funkcji czy mechanizmów udostępnionych przez Serwis.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem danych.

 

Gromadzenie danych

Dane gromadzone w dziennikach logów naszych serwisów internetowych służą wyłącznie do administrowania nimi. Dostęp do tych danych mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych, nie udostępniamy ich osobom trzecim. Tak jak większość serwisów WWW przechowujemy zapytania http kierowane do naszych serwerów. Znane są nam takie dane jak:

czas nadejścia zapytania,

czas wysłania odpowiedzi,

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik,

 

informacje o przeglądarce użytkownika.

W celach analizy jakości naszego serwisu korzystamy z usługi Google Analytics, który poprzez pliki cookies zbiera powyższe dane.

Danych nie kojarzymy z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla podwyższenia jakości naszych serwisów analiza powyższych danych ma na celu określenie jakie strony są najczęściej oglądane, dostosowanie stron do przeglądarek WWW, sprawdzenie czy struktura stron nie zawiera błędów.

Zgromadzone logi przechowywane są przez czas nieokreślony, mają one charakter pomocniczy przy tworzeniu i administrowaniu serwisów internetowych. Statystyki nie zawierają żadnych danych mogących identyfikację osoby przeglądającą strony naszych serwisów.

 

Mechanizmy cookies na stronach serwisów

Mechanizmy cookies wykorzystywane na naszych stronach nie zawierają danych osobowych identyfikujących użytkownika, ani nie mają na celu śledzenia jego zachowań i nawigacji. Dla poszczególnych naszych serwisów internetowych wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Nazwa cookies - Pliki cookies wykorzystywane przez usługę Google Analytics

Rodzaj - sesyjne

Cel i przechowywanie - Analiza statystyczna serwisu pod kątem podniesienia jakości oraz zwiększenia jego popularności oraz poprawienia jego funkcjonalności. Czas przechowywania nieokreślony.

 

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

 

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

Odnośniki do innych stron

Na naszych stronach internetowych są zamieszczone odnośniki – linki do innych stron. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania i postępowania w ochronie prywatności na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności po przejściu na te strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie stron internetowych, których właścicielem jest E-ma Władysław Czekaj.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych niż świadczonych przez Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.

 

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych.

 

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

 

 

 

PREAMBUŁA

Celem stworzenia niniejszego regulaminu jest określenie zasad współpracy pomiędzy Partnerem a Administratorem Platformy, w taki sposób, aby wspierały rzetelnych Partnerów w ich działalności zarobkowej.

 

DEFINICJE

Administrator – WOW Digital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Trzebińska 40/4 32-500 Chrzanów, NIP: 6282270132, REGON 368038902, KRS 0000691077

Produkt – usługa, towar lub dostęp do materiałów elektronicznych

Sprzedawca – osoba fizyczna lub prawna, sprzedająca za pośrednictwem Platformy swoje produkty

Sklep – strona internetowa, na której Sprzedawca umieszcza Produkt do sprzedaży

Kupujący – osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Platformy

Partner – osoba fizyczna lub prawna polecająca Kupującym produkty Sprzedawcy, posiadająca na Platformie konto z unikalnym, jednoznacznie go wskazującym identyfikatorem (ID)

Platforma – system informatyczny zarządzany przez służący do:

   a) dostarczania Partnerom narzędzi do polecania Kupującym Produktów

   b) obliczania i wypłacania wynagrodzenia Partnerom

   c) obliczania i pobierania prowizji od Sprzedawców

Program Partnerski – działania promocyjne podejmowane przez Partnerów za pomocą narzędzi dostarczanych przez Platformę promujące Produkty Sprzedawców

Link – hiperłącze prowadzące do Sklepu Sprzedającego i zawierające identyfikator Partnera

Cookie – plik posiadający określony w Programie Partnerskim czas ważności, umieszczany w systemie komputerowym Kupującego po kliknięciu przez niego w Link

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administrator Platformy ma prawo sprzeciwić się udostępnianiu Linków i polecić Partnerowi ich usunięcie, jeśli zdaniem Administratora nie służą one dobrze Programowi Partnerskiemu lub Sprzedawcy lub Platformie, m.in. z następujących powodów:

Możliwość wynagradzania, jak i wysokość wynagrodzenia z drugiego i głębszych poziomów jest ustalana przez Sprzedawcę w ramach konkretnego Programu Partnerskiego

Jeśli nowy Partner rejestrujący się na Platformie posiada w chwili rejestracji w swoim systemie informatycznym ważny Cookie z identyfikatorem obecnego Partnera, wtedy nowy Partner zostaje przypisany do obecnego Partnera i jest w jego tzw. drugim poziomie wynagradzania. Dzięki temu obecny Partner może dostawać wynagrodzenie z drugiego poziomu, a także z kolejnych poziomów

Po wejściu Kupującego do Sklepu poprzez Link w systemie komputerowym Kupującego Platforma zapisuje Cookie

Linki udostępniane Kupującym przez Partnerów muszą być udostępniane w sposób zgodny z prawem, m.in. bez naruszania prywatności Kupujących, bez wysyłania niezamówionej informacji handlowej oraz aby nie nosiły znamion spamu

Partner poleca na własny koszt Produkty poprzez udostępnianie Kupującym Linków do Sklepów

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub anulowania wynagrodzenia Partnera w przypadku złamania przez Partnera prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu

 

ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU PARTNERSKIEGO

Partner zgadza się na otrzymywania informacji związanych z działaniem Platformy, informacji o Programach Partnerskich. W każdej chwili Partner ma prawo do rezygnacji z otrzymywania tych wiadomości

Podczas rejestracji w Programie Partnerskim Partner oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania

Udział Partnera w Programie Partnerskim jest dobrowolny i bezpłatny. W dowolnym czasie Partner może zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim

WOW Digital podane przy rejestracji dane osobowe Partnerów, w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).

Partnerowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania

Partner wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji współpracy z Platformą

   a) Znajdują się na nieodpowiednich stronach www, np. zawierających kontrowersyjne treści

   b) Forma umieszczenia linku odbiega od formy materiałów partnerskich (banerów, treści itp.) udostępnionych przez Sprzedawców i dostępnych na Platformie

   c) Link prowadzi do Sklepu bez zamierzonego i świadomego kliknięcia Kupującego w Link lub to kliknięcie jest wymuszone

 Na zapytanie Administratora Partner ma obowiązek wskazać wszystkie strony www, na których umieszcza Linki

 

WYNAGRODZENIE PARTNERA

Gdy Kupujący dokona zakupu w momencie, kiedy Cookie Partnera jest ważne, Platforma:

   a) rejestruje tę informację przypisując zakup do Partnera lub Partnerów, których identyfikatory znajdowały się w Cookie

   b) nalicza odpowiednie wynagrodzenie, biorąc pod uwagę warunki ustalone dla konkretnego Programu Partnerskiego

Minimalnym progiem wynagrodzenia do wypłaty jest 100 zł (kwota o nazwie „Twoje saldo” widoczna na głównej stronie panelu Partnera)

Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie:

   a) Faktury VAT, jeśli Partner prowadzi działalność gospodarczą i jest płatnikiem VAT. Kwota brutto na fakturze powinna być równa kwocie „Twoje saldo” i zawierać podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki procentowej

   b) Rachunku, jeśli Partner prowadzi działalność gospodarczą i nie jest płatnikiem VAT. Kwota na rachunku jest równa kwocie „Twoje saldo” pomniejszonej o podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki procentowej

Zatwierdzanie wynagrodzenia do wypłaty dla Partnerów odbywa się w terminie do 15. dnia następnego miesiąca, w którym miał miejsce zakup Produktu, chyba że:

   i) produkt jest objęty przez Sprzedawcę bezwarunkową gwarancją zwrotu pieniędzy, to do 15. dnia następnego miesiąca, w którym upłynął termin bezwarunkowej gwarancji zwrotu, a Kupujący nie skorzystać z tej gwarancji lub

   ii) Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, to do 15. dnia następnego miesiąca, w którym upłynął termin prawa do ubiegania się o odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub

   iii) w przypadku wątpliwości w stosunku do wygenerowanego ruchu, a tym samym konieczności weryfikacji z Reklamodawcą działań Zleceniodawcy.

Wypłata wynagrodzenia Partnera odbywa się na konto bankowe i w walucie PLN, o ile strony nie ustaliły indywidualnie inaczej. Jeżeli przelew bankowy wiąże się z dodatkowymi kosztami (m.in. konieczność przewalutowania lub bank nie znajduje się Polsce), koszty te pokrywa Partner

Wynagrodzenie Partnera może zostać przesunięte w czasie, gdy Sprzedawca opóźnia się z wpłatą należnej Administratorowi prowizji od sprzedaży, do czasu uregulowania należności wobec Administratora

Wynagrodzenie Partnera może zostać anulowane:

   a) jeśli Kupujący zażąda od Sprzedawcy zwrotu pieniędzy za Produkt, a jego żądanie zostanie zaakceptowane przez Sprzedawcę

   b) jeśli pomimo wyczerpania możliwości windykacyjnych Administrator nie uzyska należnej prowizji od Sprzedaży

Wynagrodzenie nie będzie wypłacone, choćby ruch już został poddany walidacji, jeśli będzie to ruch sztuczny lub poddający w wątpliwość rzetelność i etyczność działań Partnera. Prowizje wypłacane są tylko za akcje zaakceptowane i opłacone przez Reklamodawcę. Wynagrodzenie nie zostanie wypłacone w przypadku cofnięcia walidacji przez Reklamodawcę z powodu nieprawidłowo wykonanych akcji (np. niepoprawne wypełnienie formularza), odstąpienia od zakupu lub reklamacji. W przypadku, gdy zdarzenie powodujące zmniejszenie wielkości prowizji nastąpi po wystawieniu rachunku/faktury przez Partnera, Partner jest zobowiązany do skorygowania wystawionego dokumentu

 

ZMIANY W REGULAMINIE

Administrator jest zobowiązany do powiadomienia Partnera poprzez e-mail o ewentualnych zmianach niniejszego regulaminu w terminie nie krótszym, niż 14 dni licząc od daty jego obowiązywania

Partner ma prawo do odmowy przyjęcia nowego regulaminu i jest zobowiązany do poinformowania o tym Administratora w terminie do 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianie regulaminu

 

W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu przez Partnera, wygasa umowa pomiędzy Partnerem i Administratorem, a konto Partnera zostaje usunięte