Zadzwoń do nas
+48 530 606 323
Napisz do nas
office@wow.digital
Godziny otwarcia
Pn - Pt 8.00 - 16.00

Dlaczego warto dołączyć do sieci afiliacyjnej WOW Digital?

W naszej sieci skupiamy reklamodawców oraz wydawców z Polski i świata. Zajmujemy się marketingiem online i dostarczamy naszym klientom konwertujący, wartościowy ruch.

Promujesz swoje produkty szerokiej publiczności

Zasięgi jakie generuje marketing afiliacyjny pozwalają na znaczne zwiększenie sprzedaży przy relatywnie niskim koszcie.

Dotarcie do grupy docelowej

Korzystając z narzędzi marketingu afiliacyjnego masz możliwość dotarcia do bardzo zróżnicowanych grup odbiorców, którzy są Twoim potencjalnymi klientami.

Działasz i widzisz efekty

Nasz system zapewnia bieżące aktualizowanie statystyk Twoich kampanii.

Dotrzesz z reklamą swojego produktu na rynek międzynarodowy

Współpraca z wydawcami z całego świata pozwoli Ci na zdobycie kolejnych rynków w Europie i na świecie.

 

PREAMBUŁA

Celem stworzenia niniejszego regulaminu jest określenie zasad współpracy pomiędzy Partnerem a Administratorem Platformy, w taki sposób, aby wspierały rzetelnych Partnerów w ich działalności zarobkowej.

 

DEFINICJE

Administrator – WOW Digital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Trzebińska 40/4 32-500 Chrzanów, NIP: 6282270132, REGON 368038902, KRS 0000691077

Produkt – usługa, towar lub dostęp do materiałów elektronicznych

Sprzedawca – osoba fizyczna lub prawna, sprzedająca za pośrednictwem Platformy swoje produkty

Sklep – strona internetowa, na której Sprzedawca umieszcza Produkt do sprzedaży

Kupujący – osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Platformy

Partner – osoba fizyczna lub prawna polecająca Kupującym produkty Sprzedawcy, posiadająca na Platformie konto z unikalnym, jednoznacznie go wskazującym identyfikatorem (ID)

Platforma – system informatyczny zarządzany przez służący do:

   a) dostarczania Partnerom narzędzi do polecania Kupującym Produktów

   b) obliczania i wypłacania wynagrodzenia Partnerom

   c) obliczania i pobierania prowizji od Sprzedawców

Program Partnerski – działania promocyjne podejmowane przez Partnerów za pomocą narzędzi dostarczanych przez Platformę promujące Produkty Sprzedawców

Link – hiperłącze prowadzące do Sklepu Sprzedającego i zawierające identyfikator Partnera

Cookie – plik posiadający określony w Programie Partnerskim czas ważności, umieszczany w systemie komputerowym Kupującego po kliknięciu przez niego w Link

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administrator Platformy ma prawo sprzeciwić się udostępnianiu Linków i polecić Partnerowi ich usunięcie, jeśli zdaniem Administratora nie służą one dobrze Programowi Partnerskiemu lub Sprzedawcy lub Platformie, m.in. z następujących powodów:

Możliwość wynagradzania, jak i wysokość wynagrodzenia z drugiego i głębszych poziomów jest ustalana przez Sprzedawcę w ramach konkretnego Programu Partnerskiego

Jeśli nowy Partner rejestrujący się na Platformie posiada w chwili rejestracji w swoim systemie informatycznym ważny Cookie z identyfikatorem obecnego Partnera, wtedy nowy Partner zostaje przypisany do obecnego Partnera i jest w jego tzw. drugim poziomie wynagradzania. Dzięki temu obecny Partner może dostawać wynagrodzenie z drugiego poziomu, a także z kolejnych poziomów

Po wejściu Kupującego do Sklepu poprzez Link w systemie komputerowym Kupującego Platforma zapisuje Cookie

Linki udostępniane Kupującym przez Partnerów muszą być udostępniane w sposób zgodny z prawem, m.in. bez naruszania prywatności Kupujących, bez wysyłania niezamówionej informacji handlowej oraz aby nie nosiły znamion spamu

Partner poleca na własny koszt Produkty poprzez udostępnianie Kupującym Linków do Sklepów

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub anulowania wynagrodzenia Partnera w przypadku złamania przez Partnera prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu

 

ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU PARTNERSKIEGO

Partner zgadza się na otrzymywania informacji związanych z działaniem Platformy, informacji o Programach Partnerskich. W każdej chwili Partner ma prawo do rezygnacji z otrzymywania tych wiadomości

Podczas rejestracji w Programie Partnerskim Partner oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania

Udział Partnera w Programie Partnerskim jest dobrowolny i bezpłatny. W dowolnym czasie Partner może zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim

WOW Digital podane przy rejestracji dane osobowe Partnerów, w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).

Partnerowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania

Partner wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji współpracy z Platformą

   a) Znajdują się na nieodpowiednich stronach www, np. zawierających kontrowersyjne treści

   b) Forma umieszczenia linku odbiega od formy materiałów partnerskich (banerów, treści itp.) udostępnionych przez Sprzedawców i dostępnych na Platformie

   c) Link prowadzi do Sklepu bez zamierzonego i świadomego kliknięcia Kupującego w Link lub to kliknięcie jest wymuszone

 Na zapytanie Administratora Partner ma obowiązek wskazać wszystkie strony www, na których umieszcza Linki

 

WYNAGRODZENIE PARTNERA

Gdy Kupujący dokona zakupu w momencie, kiedy Cookie Partnera jest ważne, Platforma:

   a) rejestruje tę informację przypisując zakup do Partnera lub Partnerów, których identyfikatory znajdowały się w Cookie

   b) nalicza odpowiednie wynagrodzenie, biorąc pod uwagę warunki ustalone dla konkretnego Programu Partnerskiego

Minimalnym progiem wynagrodzenia do wypłaty jest 100 zł (kwota o nazwie „Twoje saldo” widoczna na głównej stronie panelu Partnera)

Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie:

   a) Faktury VAT, jeśli Partner prowadzi działalność gospodarczą i jest płatnikiem VAT. Kwota brutto na fakturze powinna być równa kwocie „Twoje saldo” i zawierać podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki procentowej

   b) Rachunku, jeśli Partner prowadzi działalność gospodarczą i nie jest płatnikiem VAT. Kwota na rachunku jest równa kwocie „Twoje saldo” pomniejszonej o podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki procentowej

Zatwierdzanie wynagrodzenia do wypłaty dla Partnerów odbywa się w terminie do 15. dnia następnego miesiąca, w którym miał miejsce zakup Produktu, chyba że:

   i) produkt jest objęty przez Sprzedawcę bezwarunkową gwarancją zwrotu pieniędzy, to do 15. dnia następnego miesiąca, w którym upłynął termin bezwarunkowej gwarancji zwrotu, a Kupujący nie skorzystać z tej gwarancji lub

   ii) Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, to do 15. dnia następnego miesiąca, w którym upłynął termin prawa do ubiegania się o odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub

   iii) w przypadku wątpliwości w stosunku do wygenerowanego ruchu, a tym samym konieczności weryfikacji z Reklamodawcą działań Zleceniodawcy.

Wypłata wynagrodzenia Partnera odbywa się na konto bankowe i w walucie PLN, o ile strony nie ustaliły indywidualnie inaczej. Jeżeli przelew bankowy wiąże się z dodatkowymi kosztami (m.in. konieczność przewalutowania lub bank nie znajduje się Polsce), koszty te pokrywa Partner

Wynagrodzenie Partnera może zostać przesunięte w czasie, gdy Sprzedawca opóźnia się z wpłatą należnej Administratorowi prowizji od sprzedaży, do czasu uregulowania należności wobec Administratora

Wynagrodzenie Partnera może zostać anulowane:

   a) jeśli Kupujący zażąda od Sprzedawcy zwrotu pieniędzy za Produkt, a jego żądanie zostanie zaakceptowane przez Sprzedawcę

   b) jeśli pomimo wyczerpania możliwości windykacyjnych Administrator nie uzyska należnej prowizji od Sprzedaży

Wynagrodzenie nie będzie wypłacone, choćby ruch już został poddany walidacji, jeśli będzie to ruch sztuczny lub poddający w wątpliwość rzetelność i etyczność działań Partnera. Prowizje wypłacane są tylko za akcje zaakceptowane i opłacone przez Reklamodawcę. Wynagrodzenie nie zostanie wypłacone w przypadku cofnięcia walidacji przez Reklamodawcę z powodu nieprawidłowo wykonanych akcji (np. niepoprawne wypełnienie formularza), odstąpienia od zakupu lub reklamacji. W przypadku, gdy zdarzenie powodujące zmniejszenie wielkości prowizji nastąpi po wystawieniu rachunku/faktury przez Partnera, Partner jest zobowiązany do skorygowania wystawionego dokumentu

 

ZMIANY W REGULAMINIE

Administrator jest zobowiązany do powiadomienia Partnera poprzez e-mail o ewentualnych zmianach niniejszego regulaminu w terminie nie krótszym, niż 14 dni licząc od daty jego obowiązywania

Partner ma prawo do odmowy przyjęcia nowego regulaminu i jest zobowiązany do poinformowania o tym Administratora w terminie do 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianie regulaminu

 

W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu przez Partnera, wygasa umowa pomiędzy Partnerem i Administratorem, a konto Partnera zostaje usunięte